Tom Dwan 和Viktor Blom加入全倾斜扑克  行业动态

Tom Dwan 和Viktor Blom加入全倾斜扑克

美东时间周一,全倾斜扑克正式宣布Tom “durrrr” Dwan 和Viktor “Isildur1” Blom正式加入全倾斜扑克职业队.在新闻稿中指出”Dwan和Blom将在全倾斜扑克网站的高额桌...
阅读全文